Szanowni Państwo!

Ze względu na wejście w życie z dniem 25 maja 2018 r. nowej regulacji prawnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, dostosowujemy się do nowych standardów ochrony Państwa danych. Prosimy o poświęcenie kilku minut i zapoznanie się z poniższymi zasadami oraz przysługującymi Państwu uprawnieniami.

Szanowni Państwo,
z dniem 25 maja 2018 r., na terytorium całej Unii Europejskiej, a zatem i w Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo, które jest dla nas priorytetem, zapewniamy, iż dla ochrony danych osobowych stosujemy wszelkie środki przewidziane prawem, a ponadto stosujemy zasadę szczególnej ostrożności. Poniżej pragniemy przedstawić Państwu reguły, według których zbieramy i przechowujemy Państwa dane, prawa jakie Państwu przysługują, a także osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przez nas przetwarzanych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności wyżej wspomnianego rozporządzenia RODO, jak również przepisów polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?

„RODO” w art.4 pkt 1 definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Są to między innymi imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP, cechy fizyczne czy też fizjologiczne. Ponadto, takimi danym są również informacje o Państwa lokalizacji wysyłane przez smartphone’y, tablety i inne urządzenie elektroniczne.
Ponadto, informujemy iż zgodnie z „RODO” ochrona danych osobowych dotyczy jedynie danych osób fizycznych, a więc nie rozciąga się na osoby prawne.
Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych osobowych. Administrator jest również adresatem, do którego mogą Państwo kierować swoje wszelkie prośby, związane z gromadzeniem i przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. W naszym przypadku Administratorem jest Kancelaria THEMIS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Smolki 8/6, 30-513 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000714134, REGON: 369277804, NIP: 675-163-33-58. Z administratorem danych osobowych może skontaktować się listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@themis-kancelaria.pl lub telefonicznie pod nr: +48 517 884 751

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Co do zasady przetwarzamy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji umowy. W takim wypadku przetwarzamy dane osobowe klientów Kancelarii THEMIS sp. z o.o., osób kontaktujących się z Kancelarią THEMIS sp. z o.o., w celu uzyskania informacji o ofercie, podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, podjęcia współpracy lub zawarcia umowy, tj. w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy, adres zamieszkania lub adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu.
Ponadto, jeśli wyrazicie Państwo na to zgodę w celu należytego wykonania świadczonych przez nas usług, a co za tym idzie kompleksowego reprezentowania Państwa interesów w dochodzeniu przysługujących Państwu praw informujemy, iż będziemy gromadzić Państwa dane „wrażliwe”, tj. między innymi informacje o stanie Państwa zdrowia, kodzie genetycznym, danych biometrycznych czy też ewentualnej karalności. Jednocześnie, zwracamy uwagę, że każdorazowe podawanie za pośrednictwem stron internetowych, wiadomości mailowej lub w trakcie rozmowy telefonicznej informacji ze szczególnej kategorii danych osobowych, jakimi są dane wrażliwe, będzie oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

 • udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody (np. poprzez skierowanie do nas wiadomości mailowej),
 • wykonania zawartej umowy, a także rozpoczęcia współpracy lub podpisania umowy,
 • prawnie usprawiedliwionego interesu Kancelarii THEMIS sp. z o.o. jako Administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),
 • obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Celami, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe są następujące:

 • zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, a także należyta ochrona Państwa żywotnych interesów, tj. w sytuacji, w której są lub zostaną Państwo stroną łączącej nas umowy będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe niezbędne do jej realizacji, przykładowo będą to Państwa imię i nazwisko, numer telefonu czy też adres zamieszkania;
 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, którymi są: wykonanie umów i realizacja zleceń, należyte świadczenie usług na Państwa rzecz, prowadzenie danych statystycznych, związanych z odwiedzinami naszej strony internetowej, ulepszenia naszych usług i dopasowania ich do Państwa spersonalizowanych potrzeb, jak również prowadzenie marketingu i własnej promocji na rynku usług.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

W razie wyrażenia na to zgody, jedynie zaufanym podmiotom z nami współpracującym, tj.
w szczególności: naszym przedstawicielstwom regionalnym, naszym podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, hostingowe czy informatyczne). Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia dla Państwa usług oraz realizacji wiążących nas umów. Przekazanie danych osobowych nie zwalnia nas (jako przekazującego) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Wskazujemy, że Państwa dane mogą być też przekazywane organowi publicznemu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy upoważnienie takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i o ile organ przedstawi w tym zakresie odpowiednie żądanie.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie to celowe, z punktu widzenia łączących nas stosunków prawnych, tj. do czasu istnienia podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. Przykładowo, w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę; w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz po jej wykonaniu do momentu upływu terminów przedawnienia z niej wynikających; a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Jakie posiadają Państwo uprawnienia?

„RODO” przewiduje szereg uprawnień dla osób, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane. Zgodnie z RODO posiadają Państwo:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo jej wycofania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej informacji lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: biuro@themis-kancelaria.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.
Ponadto, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. GIODO (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
W każdym momencie mogą Państwo zwrócić się do Administratora w celu skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Państwu uprawnień, w tym celu podajemy dokładne dane kontaktowe: Kancelaria Themis sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Smolki 8/6, 30-513 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000714134, REGON: 369277804, NIP: 675-163-33-58. Z administratorem danych osobowych może skontaktować się listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@themis-kancelaria.pl lub telefonicznie pod nr: +48 517 884 751

Cookies

W ograniczonym zakresie stosujemy są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”), w celu lepszego dostosowania świadczonych przez nas usług do Państwa potrzeb. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z naszych usług. Za ich pomocą dostarczane są nam jako Administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności użytkowników i sposobie wykorzystania naszych usług. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do Państwa preferencji. Szczegółowe informacje o plikach „cookies” dostępne są dla Państwa pod linkiem: http://themis-kancelaria.pl/cookies